Erstatnings- og forsikringssager

Selandia Advokater P/S yder juridisk bistand til tilskadekomne i spørgsmål om erstatning og forsikring. Vi hjælper ved alle typer af skader, for eksempel skader efter trafikulykker, arbejdsskader, patientskader og skader efter vold og seksuelle overgreb. 

Tilskadekomne
Når man er kommet til skade, kan man have brug for støtte og professionel rådgivning. Vi varetager tilskadekomnes interesser over for det ansvarlige forsikringsselskab, og vi er behjælpelige med opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte godtgørelse, godtgørelse ved varigt mén, erhvervsevnetab og behandlingsudgifter. 

Vi hjælper med at indhente de nødvendige speciallægeerklæringer og behandler sagen over for Arbejdsskadestyrelsen, skadevolder og forsikringsselskaber. 

Vi bistår med vurdering af ansvarsgrundlag og øvrige erstatningsretlige betingelser samt med forberedelse og gennemførelse af retssager.

Trafikulykke
Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, f.eks. med et piskesmæld eller en anden skade, og en anden bil var involveret, har du mulighed for at kræve erstatning hos modpartens ansvarsforsikring,- også selv om du selv havde en del af skylden for ulykken. Modpartens ansvarsforsikringsselskab vil også dække dine rimelige advokatudgifter.  

Arbejdsskade
Hvis du er kommet til skade på dit arbejde eller på grund af dit arbejde, kan du kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring. Sagen bliver behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen), som tager stilling til blandt andet erhvervsevnetab og varigt mén. Det er vigtigt at overholde anmeldelsesfristen. Hvis en anden er skyld i, at du er kommet til skade, er der også mulighed for at rette krav mod den ansvarlige skadevolder og på den måde få dækket krav vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte.

Patientskade
Hvis du er blevet fejlbehandlet af din læge, på et sygehus eller andre steder i sundhedsvæsenet, kan du være berettiget til erstatning. Skaden skal anmeldes til Patienterstatningen, som behandler sagen. Det er vigtigt, at der sker korrekt og rettidig anmeldelse af din skade.  

Andre skader
Du kan være berettiget til erstatning for andre typer af skader, for eksempel som følge af fald på et glat fortov, hundebid eller hestespark.

Ulykkesforsikring/pension
Hvis du er kommet til skade, er det vigtigt, at du undersøger, om du har en ulykkesforsikring, som kan dække behandlingsudgifter og eventuelt varigt mén, såfremt du får nogle varige gener efter skaden. 

Mange ansatte har en arbejdsgiverpension, hvor der kan ske præmiefritagelse og udbetaling af invalideydelse, såfremt erhvervsevnen skønnes nedsat med enten 1/2 eller 2/3.

Ved en personskade er man ofte økonomisk presset og det er derfor afgørende at få undersøgt alle muligheder for erstatning og eller kompensation for den skade, man har været udsat for. 

Erstatningsposter
I forbindelse med fastsættelse af erstatning, skal der for hver skadelidt tages stilling til, om man er eller kan være berettiget til:
-       Godtgørelse for svie og smerte
-       Godtgørelse for varigt mén
-       Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
-       Erstatning for tab af erhvervsevne
-       Evt. andet tab, herunder helbredelsesudgifter, forlængelse af 
        uddannelse mv.

For at sikre, at du får den rigtige erstatning, anbefaler vi, at du får vurderet og beregnet dine muligheder for at få erstatning.

Ofre for vold og seksuelle overgreb:
Selandia Advokater P/S bistår voldsofre og børn/voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb, under straffesager for domstolene og hjælper med at udarbejde en erstatningsopgørelse til brug for straffesagen og Erstatningsnævnets behandling af sagen. 

Hvis du er blevet overfaldet eller har været udsat for vold eller voldtægt, kan du have krav på erstatning. Voldsofferskader skal anmeldes til politiet indenfor 72 timer efter volden, hvis du senere skal have mulighed for at søge erstatning hos Erstatningsnævnet for voldsofre. Du har som offer for en volds- eller seksualforbrydelse ret til en bistandsadvokat. Vi modtager beskikkelser som bistandsadvokat.

Advokat Nina Nielsen, der er beneficeret advokat ved Retten i Holbæk, er optaget på politiets særskilte bistandsadvokatliste.

Listen er oprettet i oktober 2016 i fortsættelse af regeringens udspil om "respekt for voldtægtsofre" og for at sikre, at offeret føres ordentligt igennem sagen med politiafhøringer, retsmøder mv.

Det er Retten, som beslutter, hvornår man får en bistandsadvokat. Det offentlige eller retshjælpsforsikringen betaler udgifterne til bistandsadvokaten.

Kontakt

Ditte HvilsomDitte Hvilsom
Advokat
dhv@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Anne SeifertAnne Seifert
Juridisk sagsbehandler
ase@selandiaadvokater.dk
5948 0029