Forretningsbetingelser/Beskyttelse af personlige oplysninger

Senest revideret 01.01.2024

 

Om os

Selandia Advokater er et advokatpartnerselskab, der driver virksomhed fra adressen Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk. Vores CVR-nr. er 36942789.

Samtlige advokater hos Selandia Advokater P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Selandia Advokater P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE, Denmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., police nr. 156-76256504-30032.

Advokaterne hos Selandia Advokater P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Selandia Advokater P/S, kan kunden klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. – www.advokatnaevnet.dk.

Vores forretningsbetingelser gælder for alle sagstyper, medmindre der konkret indgås anden skriftlig aftale.

Ren besked

Når vi modtager en sag, undersøger vi, om der er risiko for, at der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Er det tilfældet, underretter vi kunden om, at vi, som følge heraf, ikke kan påtage os sagen og henviser kunden til at søge anden advokat.
 
Sager, som vi påtager os, behandles efter de regler, der gælder for advokater, herunder de advokatetiske regler fastsat af Advokatsamfundet. Under sagen orienterer vi løbende kunden om alle relevante sagsskridt, om sagens forløb og stilling.

Vores salær, fakturering og omkostninger

Det er afgørende, at prisen står mål med det resultat, som vores rådgivning skal sikre. Salæret fastsættes efter en samlet vurdering af sagsforløbet, herunder

 • sagens særlige omstændigheder, f.eks. dens omfang, økonomiske betydning, om opgaven er udført under meget stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, etc.,
 • sagens kompleksitet eller vanskelighed,
 • sagens krav til specialviden,
 • sagens udfald,
 • det med sagen forbundne ansvar,
 • sagens genstand,
 • den anvendte tid, hvorved bemærkes, at timeprisen for advokater er p.t. kr. 2.400,00 med tillæg af moms kr. 600,00 eller i alt kr. 3.000,00 inkl. moms. Priserne reguleres årligt.

Vi undersøger, om der er mulighed for at få dækket udgiften til advokat, helt eller delvist, gennem offentligt tilskud (fri proces) eller gennem forsikring (retshjælp). Vi giver gerne et overslag på, hvilken pris vi på forhånd anslår, sagen vil komme til at koste. I visse sager indgår vi bindende aftaler om salærets størrelse.

Som hovedregel sker fakturering månedsvis eller kvartalsvis og ved afslutning af sagen. Dette sikrer, at kunden bevarer overblikket over sagens omkostninger. Det er sædvanligt, at der løbende opkræves et passende forskud.

I sager, hvor der ud over vores salær påløber andre omkostninger, kræver vi som hovedregel forudbetaling. Eventuelle andre positive udgifter, såsom transportomkostninger, gebyrer for indhentelse af oplysninger til brug for sagens behandling, gebyrer til offentlig myndighedsbehandling, retsafgifter, omkostninger ved syn og skøn m.v. opkræves særskilt. 

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage, hvorefter der kræves rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

Hvidvaskloven – legitimation

Da der er et generelt lovkrav om, at alle kunder skal kunne legitimeres, skal vi til brug for behandling af sagen have kopi af sundhedskort samt kopi af pas eller kørekort.

Kundens midler

Selandia Advokater P/S har klientbankkonti i Danske Bank A/S, Dragsholm Sparekasse og Nordea Bank Danmark A/S.

Klientkontomidler behandles i henhold til Advokatsamfundets regler. Klientkontomidler indsættes på en klientkonto. Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investeringsgarantiordning. I tilfælde af banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. 750.000,00 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside www.fs.dk

Renter, der tilskrives indestående, tilfalder kunden, ligesom negative renter afholdes af kunden. 

Ansvar

Vi er erstatningsansvarlige for vores rådgivning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler med de nedenfor anførte begrænsninger.

Kunden accepterer:

 • at der alene kan rejses krav over for Selandia Advokater P/S, CVR nr. 36942789, og således ikke mod den enkelte advokat eller andre juridiske medarbejdere
 • at vores ansvar er begrænset til 10 gange vores salær, dog maksimum d.kr. 5 mio.
 • at vi ikke hæfter for yderligere tab, ej heller for indirekte tab, tidstab, tab af data, goodwill, tab af avance og driftstab
 • at vi ikke er ansvarlige for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af os eller med vores bistand.

Arkivering

Sagsakter opbevares digitalt i fem år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes.

Er du i tvivl

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser, eller til din sag, så spørg altid den advokat, der behandler sagen. Vi lever af at give vores kunder rigtig rådgivning til tiden, og står altid til rådighed!Beskyttelse af personlige oplysninger

Selandia Advokater P/S (“Virksomheden”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

I det omfang vi indhenter personoplysninger om dig, vil Virksomheden behandle dem i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personoplysninger. 

1. Generelle principper for behandling af personoplysninger

Forordningen om behandling af personoplysninger giver en ramme for at sikre, at personoplysninger behandles ordentligt. Virksomheden vil til enhver tid sikre, at personoplysninger:

 • Behandles rimeligt, lovligt og transparent
 • Er passende, relevante og ikke er overdrevne
 • Er nøjagtige og opdaterede - unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet eller yderligere behandling vil blive suspenderet
 • Ikke gemmes længere end nødvendigt
 • Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål de er indsamlet til.
 • Er sikre

2. Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på en række måder.

Der indsamles personoplysninger i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan levere rådgivningsydelser som advokater.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med vores sagsbehandling som advokater, kan generelt opdeles i følgende kategorier. 

Generelle oplysninger

Navn, titel, adresse, ægteskabelig status, køn, telefonnummer, bank-oplysninger, forsikringsoplysninger, CPR-nr., kørekort, pas samt enhver anden personoplysning, som advokaten indhenter eller som klienten eller tredjepart giver advokaten i dennes egenskab af advokat for kunden.

Særlige, følsomme oplysninger

Race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Således enhver følsom oplysning, der måtte blive betroet advokaten i dennes egenskab af advokat for kunden.

3. Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler vi kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du er kunde hos os
 • Du er modpart, øvrig part (f.eks. vidne, rådgiver eller lignende) i en sag som vi rådgiver i eller behandler på vegne af en kunde.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi eller tredjemand forfølger.
 • Behandlingen er nødvendig for vores rådgivning som advokater, eller
 • Du har givet samtykke hertil. 

4. Offentliggørelse, overførsel og tilgængeliggørelse af personoplysninger til tredjepart

Vores offentliggørelse og overførsel af dine personoplysninger til tredjepart holdes på et minimum og er betinget af, at der findes et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Vi kan videregive eller stille personoplysninger til rådighed for tredjepart under følgende omstændigheder:

Tredjeparter, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, fx hosting, it-support, marketingtjenester, administrative tjenester mv. Sådanne tredjeparter har kun lov til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner og i henhold til en skriftlig databehandlingsaftale.

For at kunne udøve vores hverv som advokater, herunder ved at overdrage personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole og lignende.

For at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Hvis modtageren af personoplysningerne befinder sig i et land uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter at have indgået en skriftlig overførselsaftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktlige klausuler.

5. Dit samtykke

Som nævnt ovenfor vil nogle af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre, og i det omfang, den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller krævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller andre gældende love og bestemmelser.

Bemærk venligst, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før du trak det tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af dit samtykke kan vi muligvis ikke opfylde dine ønsker eller levere vores tjenester til dig.

6. Sikkerhed

Virksomheden forpligter sig til at have de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads til at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, og webstedet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personoplysninger under vores kontrol.

7. Dine rettigheder

Med forbehold for advokaters omfattende tavshedspligt og øvrige lovfastsatte undtagelser, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine personoplysninger. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi vil slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med vores slettepolitik.

For at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os.

I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du give os de relevante oplysninger for, at vi kan håndtere din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at du kan indgive en klage til Datatilsynet.

8. Klager

Hvis du har nogen klager over behandling af personoplysninger udført af Virksomheden, er du velkommen til at kontakte os når som helst. Se afsnit 9.

Vi vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil vi kontakte dig for at få yderligere oplysninger.

Vi bestræber os på at behandle enhver klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en beslutning inden for en måned, vil vi informere dig om årsagerne til forsinkelsen og hvornår beslutningen kan forventes fremlagt (højst 6 måneder efter modtagelsen).

På ethvert tidspunkt, før, under eller efter klageprocessen beskrevet ovenfor, kan du også indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant myndighed eller domstol.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, så kontakt os venligst:

Selandia Advokater P/S
CVR-nr. 36942789
Isefjords Allé 8
4300 Holbæk
Tlf. +45 5948 0000
E-mail: info@selandiaadvokater.dk