Priser

Skifteafgift:
Afsluttes et dødsbo uden egentlig bobehandling ved boudlæg, ægtefælleudlæg eller uskiftet bo, betales en skifteafgift på 500 kr. Beløbet betales ved boets udlevering.

Overtages et bo til privat skifte eller behandling ved bobestyrer, betales ved boets udlevering en grundafgift på 2.500 kr. Overstiger bobeholdningen i den endelige boopgørelse 1 million kr., skal der i begge tilfælde betales yderligere en skifteafgift på 6.500 kr.

Herudover skal der betales udgift til indrykning af proklama i Statstidende med et mindre beløb, ca. 200 kr.

Advokatens salær
Antager arvingerne advokatbistand i et privatskiftet bo eller behandles boet af en bobestyrer, skal der betales salær til advokaten.

Advokatsalæret beregnes efter den tid advokaten bruger, arbejdets omfang, boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar mv. Er der tale om større og mere komplicerede boer, vil dette medføre et højere salær.

Advokaten skal så vidt muligt give arvingerne oplysning om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Er det pga. boets forhold ikke muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive hvordan vederlaget beregnes, typisk timetakst, eller give et overslag. Er der givet et overslag, skal arvingerne så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

Hos Selandia Advokater P/S beregner vi som udgangspunkt salær for bobehandling med 3.000 kr./time (2.400 kr. + moms), og et dødsbo kan sjældent behandles for et beløb på under 15.000 kr. + moms.

Advokatens salær er fradragsberettiget
Udgifter til advokatbistand, herunder bobestyrerhonorar, er en fradragsberettiget udgift i boet. Beregning af eventuel boafgift foretages derfor først efter fradrag af advokatsalæret. Læs mere om vores dødsbo advokat og dødsbobehandling.