Forretningsbetingelser/Beskyttelse af personlige oplysninger

 

Om os

Selandia Advokater er et advokatpartnerselskab, der driver virksomhed fra adressen Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk. Vores CVR-nr. er 36942789.

Samtlige advokater hos Selandia Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Selandia Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., police nr. 683 021 525 3.

Advokaterne hos Selandia Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Selandia Advokater P/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. – www.advokatnaevnet.dk.

Vores forretningsbetingelser gælder for alle sagstyper, medmindre der konkret indgås anden skriftlig aftale.

Ren besked

Vi vedlægger vores forretningsbetingelser sammen med den første skrivelse til kunden.

Under sagen orienterer vi løbende kunden om alle relevante sagsskridt, om sagens forløb og stilling.

Vores salær, fakturering og omkostninger

Kvalitet koster. Hos os er det imidlertid afgørende, at prisen står mål med det resultat, som vores rådgivning skal sikre. Salæret fastsættes efter en samlet vurdering af sagsforløbet, herunder

- sagens særlige omstændigheder, f.eks. dens omfang, økonomiske betydning, hastende karakter, etc.,
- sagens kompleksitet eller vanskelighed,
- sagens krav til specialviden,
- sagens udfald,
- det med sagen forbundne ansvar,
- sagens genstand,
- den anvendte tid, hvorved bemærkes, at timeprisen for advokater er kr. 2.750,00 inkl. moms. Priserne reguleres årligt.

Vi undersøger, om der er mulighed for at få dækket udgiften til advokat, helt eller delvist, gennem offentligt tilskud (fri proces) eller gennem forsikring (retshjælp). Vi giver gerne et overslag på, hvilken pris vi på forhånd anslår, sagen vil komme til at koste. I visse sager indgår vi bindende aftaler om salærets størrelse.

Som hovedregel sker fakturering månedsvis eller kvartalsvis og ved afslutning af sagen. Dette sikrer, at kunden bevarer overblikket over sagens omkostninger. Det er sædvanligt, at der i private sager opkræves et passende forskud.

I sager, hvor der ud over vores salær påløber andre omkostninger, kræver vi som hovedregel forudbetaling. Eventuelle andre positive udgifter, såsom transportomkostninger, gebyrer for indhentelse af oplysninger til brug for sagens behandling, gebyrer til offentlig myndighedsbehandling, retsafgifter, omkostninger ved syn og skøn m.v. opkræves særskilt. 

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage, hvorefter der kræves rente.

Hvidvaskloven – legitimation

Da der er et lovkrav om, at alle klienter skal kunne legitimeres, skal vi til brug for behandling af sagen have kopi af sygesikringskort samt kopi af pas eller kørekort.

Klientens midler

Vi passer godt på vores kunders penge, hvilket bl.a. indebærer, at klientkontomidler forrentes i henhold til de regler, der til enhver tid fastsættes af Advokatrådet.

Ansvar

Vi står ved vores arbejde, og er erstatningsansvarlige for vores rådgivning i henhold til almindelige erstatningsregler. Klienten accepterer, at der alene kan rejses krav over for Selandia Advokater og ikke mod den enkelte advokat eller andre juridiske medarbejdere. Vi har tegnet en ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav. Denne forsikring opfylder kravene, der stilles af Advokatrådet. Vores hæftelse er dog for hver sag begrænset til det dækningsmaksimum, der følger af vores ansvarsforsikring. Vi hæfter ikke for yderligere tab, ej heller for indirekte tab, tidstab, goodwill, tab af avance og driftstab. Vi oplyser på forespørgsel gerne dækningsmaksimum.

Der kan indgås aftale om særskilt forsikringsdækning i sager, der involverer store værdier.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år efter sagens afslutning, hvorefter de makuleres.

Er du i tvivl

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser, eller til din sag, så spørg altid den advokat, der behandler sagen. Vi lever af at give vores kunder rigtig rådgivning til tiden, og står altid til rådighed!Beskyttelse af personlige oplysninger

Selandia Advokater P/S (“Virksomheden”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

I det omfang vi indhenter personoplysninger om dig, vil Virksomheden behandle dem i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personoplysninger. 

1. Generelle principper for behandling af personoplysninger

Forordningen om behandling af personoplysninger giver en ramme for at sikre, at personoplysninger behandles ordentligt. Virksomheden vil til enhver tid sikre, at personoplysninger:

 • Behandles rimeligt, lovligt og transparent
 • Er passende, relevante og ikke er overdrevne
 • Er nøjagtige og opdaterede - unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet eller yderligere behandling vil blive suspenderet
 • Ikke gemmes længere end nødvendigt
 • Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål de er indsamlet til.
 • Er sikre

2. Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på en række måder.

Der indsamles personoplysninger i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan levere rådgivningsydelser som advokater.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med vores sagsbehandling som advokater, kan generelt opdeles i følgende kategorier. 

Generelle oplysninger

Navn, titel, adresse, ægteskabelig status, køn, telefonnummer, bank-oplysninger, forsikringsoplysninger, CPR-nr., kørekort, pas samt enhver anden personoplysning, som advokaten indhenter eller som klienten eller tredjepart giver advokaten i dennes egenskab af advokat for klienten.

Særlige, følsomme oplysninger

Race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Således enhver følsom oplysning, der måtte blive betroet advokaten i dennes egenskab af advokat for klienten.

3. Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler vi kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du er klient hos os
 • Du er modpart, øvrig part (f.eks. vidne, rådgiver eller lignende) i en sag som vi rådgiver i eller behandler på vegne af en klient.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi eller tredjemand forfølger.
 • Behandlingen er nødvendig for vores rådgivning som advokater, eller
 • Du har givet samtykke hertil. 

4. Offentliggørelse, overførsel og tilgængeliggørelse af personoplysninger til tredjepart

Vores offentliggørelse og overførsel af dine personoplysninger til tredjepart holdes på et minimum og er betinget af, at der findes et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Vi kan videregive eller stille personoplysninger til rådighed for tredjepart under følgende omstændigheder:

Tredjeparter, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, fx hosting, it-support, marketingtjenester, administrative tjenester mv. Sådanne tredjeparter har kun lov til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner og i henhold til en skriftlig databehandlingsaftale.

For at kunne udøve vores hverv som advokater, herunder ved at overdrage personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole og lignende.

For at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Hvis modtageren af personoplysningerne befinder sig i et land uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter at have indgået en skriftlig overførselsaftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktlige klausuler.

5. Dit samtykke

Som nævnt ovenfor vil nogle af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre, og i det omfang, den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller krævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller andre gældende love og bestemmelser.

Bemærk venligst, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før du trak det tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af dit samtykke kan vi muligvis ikke opfylde dine ønsker eller levere vores tjenester til dig.

6. Sikkerhed

Virksomheden forpligter sig til at have de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads til at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, og webstedet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personoplysninger under vores kontrol.

7. Dine rettigheder

Med forbehold for advokaters omfattende tavshedspligt og øvrige lovfastsatte undtagelser, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine personoplysninger. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi vil slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med vores slettepolitik.

For at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os.

I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du give os de relevante oplysninger for, at vi kan håndtere din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at du kan indgive en klage til Datatilsynet.

8. Klager

Hvis du har nogen klager over behandling af personoplysninger udført af Virksomheden, er du velkommen til at kontakte os når som helst. Se afsnit 9.

Vi vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil vi kontakte dig for at få yderligere oplysninger.

Vi bestræber os på at behandle enhver klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en beslutning inden for en måned, vil vi informere dig om årsagerne til forsinkelsen og hvornår beslutningen kan forventes fremlagt (højst 6 måneder efter modtagelsen).

På ethvert tidspunkt, før, under eller efter klageprocessen beskrevet ovenfor, kan du også indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant myndighed eller domstol.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, så kontakt os venligst:

Selandia Advokater P/S
CVR-nr. 36942789
Isefjords Allé 8
4300 Holbæk
Tlf. +45 5948 0000
E-mail: info@selandiaadvokater.dk